El PP es mostra en desacord amb les ordenances fiscals i preus públics proposades pel 2017

esteban-gesa-14-oct-16Gesa: “la proposta del govern no s’adequa a les ordenances fiscals que necessita la ciutat de Sabadell”

14.10.2016. El portaveu del PPC a l’Ajuntament de Sabadell, Esteban Gesa, ha anunciat avui que el seu grup municipal no donarà suport a la proposta de modificació de les ordenances fiscals i reguladores de preus públics que proposa el govern per a l’any 2017.

Gesa: “La pròxima setmana se’ns presenta el ple extraordinari per l’aprovació inicial per les ordenances fiscals, el PP no recolzarà la proposa ja que des del nostre punt de vista la proposta del govern no s’adequa a les ordenances fiscals que necessita la ciutat de Sabadell”

“Centrant-los ens els l’impost i la taxa més important que són els que paguem tots els veïns de Sabadell trobem per una banda l’impost sobre els béns immobles des del govern plantegen la congelació de la quota tributària residencial i industrial. I encara que valorem molt positivament la rebaixa del 20% ens algun del impost en algun dels seus usos, creiem que no és positiu el augmentar en un 1.88% el tribut en els ús comercials, d’hostaleria o d’espectacles, entre d’altres, ja que té un impacte econòmic que no supera els 2.500 euros i que per tant, s’ha de mantenir la línea rebaixant-lo en tots els supòsits, per contrarestar el progressiu augment durant els últims períodes”

“Per altre banda creiem que el govern pretén enganyar als sabadellencs dient que congelarà els impostos, quan veritablement això no és així, congela l’IBI sí, una part però també esta augmentant un 5% a la taxa de residus pel tipus residencial i un 25% la d’activitats.”

“Creiem que els diners dels ciutadans han d’estar a les butxaques i no a les arques públiques, per això des del grup municipal del PP es presentaran les al·legacions oportunes per tal de que el govern no segueixi augmentant la pressió fiscal dels sabadellencs.”

El PP proposa una rebaixa fiscal pels sabadellencs.

Gesa: “El PP aposta per donar més capacitat econòmica reduint la pressió fiscal als ciutadans.”

Esteban Gesa i Cuca Santos14.11.2014. Gesa: “Seguint la línea dels anteriors anys, el Govern local presenta per l’exercici 2015 una pujada lineal de l’1% a les ordenances fiscals i preus públics.”

“Creiem que ja va sent hora que el Govern local realitzi un canvi de tendència en quant a la política fiscal municipal. En comptes de seguir collant als ciutadans de Sabadell, ja va sent hora de compensar-los per l’esforç fet, en els moments més durs, tal i com estan fent els municipis catalans governats pel PP.”

“El Partit Popular aposta per donar més capacitat econòmica als ciutadans reduint la pressió fiscal que suporten els veïns de Sabadell. És per això, que les propostes fetes per la nostra formació, en el període d’al·legacions a les ordenances, han estat la congelació o la rebaixa de les taxes, dels preus públics i dels impostos municipals.”

“En quant a l’IBI, aquest impost ha anat augmentant linealment durant els últims anys a causa de la necessitat de recaptació per part del Consistori. Per a nosaltres és una qüestió de principis, i és per això, que , hem demanat una rebaixa del tipus impositiu. De la mateixa manera que, també, sol·licitem l’augment del percentatge de bonificació de l’IBI per a les famílies nombroses, monoparental i adherir bonificacions als aturats de llarga durada i els pensionistes els quals la seva  renta sigui baixa.”

“Pel que fa la taxa de recollida de residus, proposem reduir la quota tributaria en un 1%, o en tot cas la congelació de la mateixa, ja que a la nostra ciutat resulta excessiva, comparant-la amb d’altres  municipis”.

“Ni la proposta de pressupostos ni la de les ordenances presenten canvis per promoure la reactivació de l’activitat econòmica a la nostra ciutat, i molt menys fomenta la creació d’ocupació.”

“Les PIMES són les que veritablement poden crear treball pels sabadellencs, i s’ha de començar a premiar a aquelles que ho han fet, oferint-les-hi bonificacions fiscals i rebaixes de l’IAE.”

“Per últim, haig de dir, que des del nostre grup s’han presentat al·legacions que pretenen donar més capacitat econòmica als ciutadans, que impulsen l’activació de l’economia local, que fomenten la creació de treball, ajuden a les famílies i a les persones més vulnerables.  Per aquest motiu, si les nostres esmenes no son preses en consideració, per l’equip de Govern, no podrem donar el suport  les ordenances, taxes i preus públics per l’exercici 2015.”

 

 

 

 

 

 

Al·legacions del Grup Municipal del Partit Popular de Sabadell a les Ordenances Fiscals de 2013

En l’ Impost sobre Béns Immobles

 •  Proposem un increment de les bonificacions relatives a subjectes passius que siguin membres d’una família nombrosa o monoparental.

 

 • Proposem la consideració dels subjectes en situació d’atur de llarga durada que ja no perceben cap prestació com a beneficiaris de bonificacions.

 

 • Proposem la supressió dels recàrrecs de la quota líquida (50%) de l’IBI per als béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats.

 

 En l’Impost sobre Activitats Econòmiques

 •  Proposem increments en la bonificació del IAE quan s’augmenti la plantilla de treballadors i quan s’iniciï l’exercici de qualsevol activitat professional a la ciutat, tenint en consideració també, els subjectes passius menors de 30 anys en que sol·licitem se’ls posposi durant un període més extens tal bonificació.
 • Instem la supressió del límit de quantitat màxima a bonificar.

 

 • Proposem l’addició d’una nova bonificació per a aquells subjectes passius que vegin disminuïda la seva renta o rendiments nets derivats de l’activitat econòmica.

 

En l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

 •  Proposem la disminució dels tipus impositius per tal d’impulsar i fomentar la rehabilitació residencial amb l’objectiu de fomentar l’ocupació en el sector de la construcció.

 

En l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

 • Proposem l’addició d’una exempció en els casos en que la transmissió lucrativa per causa de mort es produeixi a favor d’un familiar que acrediti convivència continuada.

En la taxa per la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a aquests

 • Defensem el manteniment de les bonificacions per condició o situació socio-econòmica que el Govern pretén suprimir i proposem la revisió de les quotes tributàries domiciliàries segons la tarifació social tot mantenint els trams més baixos però revisant els trams superiors on l’increment equivalent supera de llarg el 3% equivalent a la variació de taxa interanual de l’IPC prevista per aquest any.

 

 • Així mateix, sol·licitem la no supressió i per tant, el manteniment de la fixació d’una quota màxima resultant, limitació de càrrec que l’equip de Govern pretén eliminar.

 

En la taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions

 • Proposem la modificació del percentatge de bonificació referent a les empreses de nova creació