1 julio, 2013

Al·legacions del Grup Municipal del Partit Popular de Sabadell a les Ordenances Fiscals de 2013En l’ Impost sobre Béns Immobles

 •  Proposem un increment de les bonificacions relatives a subjectes passius que siguin membres d’una família nombrosa o monoparental.

 

 • Proposem la consideració dels subjectes en situació d’atur de llarga durada que ja no perceben cap prestació com a beneficiaris de bonificacions.

 

 • Proposem la supressió dels recàrrecs de la quota líquida (50%) de l’IBI per als béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats.

 

 En l’Impost sobre Activitats Econòmiques

 •  Proposem increments en la bonificació del IAE quan s’augmenti la plantilla de treballadors i quan s’iniciï l’exercici de qualsevol activitat professional a la ciutat, tenint en consideració també, els subjectes passius menors de 30 anys en que sol·licitem se’ls posposi durant un període més extens tal bonificació.
 • Instem la supressió del límit de quantitat màxima a bonificar.

 

 • Proposem l’addició d’una nova bonificació per a aquells subjectes passius que vegin disminuïda la seva renta o rendiments nets derivats de l’activitat econòmica.

 

En l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

 •  Proposem la disminució dels tipus impositius per tal d’impulsar i fomentar la rehabilitació residencial amb l’objectiu de fomentar l’ocupació en el sector de la construcció.

 

En l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

 • Proposem l’addició d’una exempció en els casos en que la transmissió lucrativa per causa de mort es produeixi a favor d’un familiar que acrediti convivència continuada.

En la taxa per la prestació dels serveis de prevenció i gestió dels residus municipals i assimilats a aquests

 • Defensem el manteniment de les bonificacions per condició o situació socio-econòmica que el Govern pretén suprimir i proposem la revisió de les quotes tributàries domiciliàries segons la tarifació social tot mantenint els trams més baixos però revisant els trams superiors on l’increment equivalent supera de llarg el 3% equivalent a la variació de taxa interanual de l’IPC prevista per aquest any.

 

 • Així mateix, sol·licitem la no supressió i per tant, el manteniment de la fixació d’una quota màxima resultant, limitació de càrrec que l’equip de Govern pretén eliminar.

 

En la taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions

 • Proposem la modificació del percentatge de bonificació referent a les empreses de nova creació

 

 

 

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!