5 mayo, 2012

Cornet: “El PPC, liderat per Alícia Sánchez-Camacho, s’ha renovat, ha crescut i és decisiu” Cornet: “El PPC, liderado por Alicia Sánchez-Camacho, se ha renovado, ha crecido y es decisivo”Jordi Cornet, secretari general del PPC ha manifestat durant la seva intervenció en el balanç de gestió del Comitè Executiu de Catalunya que “en aquests quatre anys el Partit Popular de Catalunya s’ha renovat, ha crescut i és decisiu pel futur de Catalunya i d’Espanya. I aquest canvi ha estat liderat per Alícia Sánchez-Camacho i treballat per tots vosaltres”.

Cornet ha recordat que fa 4 anys, en el congrés en el que va ser escollit secretari general, va dir “canviarem el partit per canviar Catalunya” i per concretar aquesta ambició es van fixar tres objectius: Millorar la presencia territorial, millorar el nostre posicionament a l’escenari polític català i enriquir el nostre discurs. “Avui podem dir que ho hem aconseguit”, ha afegit.
.
En aquest sentit el secretari general del PPC ha explicat que “volíem millorar la presència territorial, estar a prop dels catalans per solucionar els seus problemes i per això es va treballar d’una banda des de la renovació i per l’altre des del creixement”. En referència a la renovació Cornet ha destacat que “es va fer una renovació tranquil·la, renovant els 4 presidents i secretaris provincials, el 52,5% dels càrrecs i assemblees comarcals i el 61% de les estructures locals i de districte, i rejovenint el partit. I hem crescut, a les comarques de l’interior, obrim noves seus (25 seus, el 65% fora de l’Àrea Metropolitana) i obrin una seu a Andorra pels milers de catalans que viuen allà, i hem crescut també en afiliats a totes les províncies, sent avui ja 3.391 persones més que creuen que a Catalunya es pot governar millor”.

En aquest sentit, ha explicat que “hem aconseguit posicionar-nos a l’escenari polític català, amb el treball de tots, que ens premés obtenir els millors resultats electorals de l’historia, consolidant-nos com a tercera força política de Catalunya, i que aviat , estic convençut, serem la segona”. Respecte les eleccions municipals, ha recordat que el PPC va obetenir la xifra rècord de 473 regidors, participant a 54 governs locals i amb 11 alcaldies a tota Catalunya. “Ara podem dir que a Catalunya un milió de catalans són administrats directament per alcaldes del Partit Popular i més de cinc milions i mig de catalans reben serveis que gestionen els equips del Partit Popular a la Diputació de Barcelona”, ha assenyalat.

Finalment, Cornet ha agraït la tasca realitzada pels grups del PPC al Parlament i al Congrés. Així, ha explicat que “al Parlament de Catalunya, els nostres diputats fan la millor defensa dels interessos reals dels catalans a Catalunya, i on hem estat líders presentant iniciatives, la majoria d’elles enfocades a la recuperació econòmica. Condicionant i orientant des de l’oposició, l’activitat del govern, apostant per la racionalització del sector públic i prioritzant inversions en ensenyament i en salut”, a més de recordar que des del primer moment de la legislatura el PPC ha presentat iniciatives en defensa del bilingüisme a l’educació i a l’administració. Respecte el Congrés i el Senat, ha assegurat que “som el pont entre les necessitats dels ciutadans de Catalunya i les solucions del govern d’Espanya”.

El Secretari general ha conclòs el seu informe assegurant que “la força del nostre partit és més gran que mai a Catalunya. Som un partit de govern per als catalans i alternativa real al nacionalisme. La nostra presidenta, l’Alícia, ens ha situat a la centralitat política i en aquest anys s’ha donat la volta a la percepció que els catalans tenien del nostre Partit. Ara ens veuen com el Partit responsable que els vol treure de la crisi econòmica i com el Partit de tots aquells catalans que també se senten espanyols”.Jordi Cornet, secretario general del PPC ha manifestado durante su intervención en el balance de gestión del Comité Ejecutivo de Cataluña que “en estos cuatro años el Partido Popular de Cataluña ha renovado, ha crecido y es decisivo el futuro de Cataluña y de España. Y este cambio ha sido liderado por Alicia Sánchez-Camacho y trabajado por todos vosotros “.

Cornet ha recordado que hace 4 años, en el congreso en el que fue elegido secretario general, dijo “cambiaremos el partido para cambiar Cataluña” y para concretar esta ambición se fijaron tres objetivos: Mejorar la presencia territorial, mejorar nuestro posicionamiento en el escenario político catalán y enriquecer nuestro discurso. “Hoy podemos decir que lo hemos conseguido”, añadió.
.
En este sentido el secretario general del PPC explicó que “queríamos mejorar la presencia territorial, estar cerca de los catalanes para solucionar sus problemas y por eso se trabajó por un lado desde la renovación y por el otro desde el crecimiento “. En referencia a la renovación Cornet ha destacado que “se hizo una renovación tranquila, renovando los 4 presidentes y secretarios provinciales, el 52,5% de los cargos y asambleas comarcales y el 61% de las estructuras locales y de distrito, y rejuveneciendo el partido. Y hemos crecido, en las comarcas del interior, abrimos nuevas sedes (25 suyos, el 65% fuera del Área Metropolitana) y abran una sede en Andorra por los miles de catalanes que viven allí, y hemos crecido también en afiliado a todas las provincias, siendo hoy ya 3.391 personas más que creen que en Cataluña se puede gobernar mejor “.

En este sentido, explicó que “hemos conseguido posicionarnos en el escenario político catalán, con el trabajo de todos, que nos permitido obtener los mejores resultados electorales de la historia, consolidándonos como tercera fuerza política de Cataluña, y que pronto, estoy convencido, seremos la segunda “.Respecto a las elecciones municipales, ha recordado que el PPC obetener la cifra récord de 473 concejales, participando a 54 gobiernos locales y con 11 alcaldías en toda Cataluña. “Ahora podemos decir que en Cataluña un millón de catalanes son administrados directamente por alcaldes del Partido Popular y más de cinco millones y medio de catalanes reciben servicios que gestionan los equipos del Partido Popular en la Diputación de Barcelona”, señaló.

Finalmente, Cornet ha agradecido la labor realizada por los grupos del PPC en el Parlament y el Congreso. Así, explicó que “el Parlamento de Cataluña, nuestros diputados hacen la mejor defensa de los intereses reales de los catalanes en Cataluña, y donde hemos sido líderes presentando iniciativas, la mayoría de ellas enfocadas a la recuperación económica. Condicionando y orientando desde la oposición, la actividad del gobierno, apostando por la racionalización del sector público y priorizando inversiones en enseñanza y en salud “, además de recordar que desde el primer momento de la legislatura el PPC ha presentado iniciativas en defensa del bilingüismo en la educación ya la administración. Respecto al Congreso y el Senado, aseguró que “somos el puente entre las necesidades de los ciudadanos de Cataluña y las soluciones del gobierno de España”.

El Secretario General concluyó su informe asegurando que “la fuerza de nuestro partido es mayor que nunca en Catalunya. Somos un partido de gobierno para los catalanes y alternativa real al nacionalismo. Nuestra presidenta, Alicia, nos ha situado en la centralidad política y en estos años se ha dado la vuelta a la percepción que los catalanes tenían de nuestro Partido. Ahora nos ven como el Partido responsable de que los quiere sacar de la crisis económica y como el Partido de todos aquellos catalanes que también se sienten españoles “.

Compartir

Facebook Twitter MySpace Technorati
Menéame Delicious NetvibesYahoo!